در کارگاه ماشین های ابزار هر قطعه می بایست به طور دقیق و به اندازه لازم تراشیده شود و به همین جهت، یکی از کارهای اساسی در تولید هر قطعه، ‌اندازه گیری می باشد. دقت در اندازه گیری قطعات بسیار مهم و لازم است. همینگونه مقدار فشاری که ابزار ها توسط عوامل مختلف مثل پمپ های مختلف روی کار های خود وارد می کنند مهم است . از این رو از ابزار های مختلف برای اندازه گیری و کنترل در موارد مختلف استفاده می کنند.